Uw privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:
-dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
-dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende vaktherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie/scholing).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
Uw naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk toegestaan en verplicht)
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc. De kosten van het consult.

Klachtenregeling WKKGZ

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

U kunt uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan de vertrouwenspersoon van
de NFG. Ook kunt u Quasir aanschrijven. Via de NFG ben ik bij dit expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn aangesloten.

.

Ouasir